Tietoa tunne- ja turvataitokasvatuksesta

Tavoitteena kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisy

Tunne- ja turvataitokasvatuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikkea lapsiin niin kasvotusten kuin digitaalisissa ympäristöissäkin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa niin lasten keskinäisissä kuin myös aikuisten ja lasten välisissä  suhteissa. Lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisy on monisyistä johtuen laajasta riskitekijöiden määrästä. 

Tunne- ja turvataitokasvatuksella pyritään edistämään inhimillistä, ihmisten välisten suhteiden turvallisuutta. Tähän pyritään turvallisuuspainotteisesti, lapsen turvallisuuden ja oman toimijuuden kokemusta vahvistamalla, mutta samalla myös aikuisten turvaverkkoa ja yhteistyötä tiivistämällä. Vaikka lapset saavat keinoja itsestä huolehtimiseen, vastuu lapsen turvallisuudesta säilyy aina aikuisilla.

Tunne- ja turvataitokasvatus sisältää myös seksuaalikasvatuksen ja pienten lasten kohdalla kehotunnekasvatuksen. Tunne- ja turvataitokasvatus tukee seksuaalisuudesta ja kehosta avoimesti puhumista. 

Vahvis­tetaan lasten omia voimavaroja ja selviy­ty­mis­keinoja 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen avulla edistetään lapsen omia taitoja puolustaa itseään ja omia rajojaan kiusaamisen, väkivallan, häirinnän, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa. Lapset oppivat, että heillä on oikeus kasvaa ja elää turvassa, myös internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

Tunne- ja turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten itsetuntoa ja tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, selviytymistaitoja sekä digiturvataitoja. Lapsen tulee tietää ja tuntea olevansa arvokas ja tärkeä sekä hyvän kohtelun arvoinen, jotta hän myös haluaa paremmin puolustaa itseään.

Turvataidot ovat muun muassa taitoa tunnistaa turvallisuutta uhkaavia tilanteita, taitoa tunnistaa hyvät ja huonot kosketukset sekä taitoa erottaa toisistaan hyvä ja huono salaisuus, taitoa kunnioittaa omia ja myös toisen rajoja sekä taitoa toimia internetissä ja sosiaalisessa mediassa turvallisesti. 

Lapset oppivat turvaohjeet uhkaaviin tilanteisiin: sano jämäkästi ”ei”, poistu tarvittaessa tilanteesta ja kerro asiasta turvalliselle aikuiselle. Vastuu lasten turvallisuudesta on aina aikuisilla, ja sen vuoksi turvataitokasvatuksessa lapsia ohjataan kertomaan huolistaan aikuiselle. Lasten vanhempia voidaan sitouttaa mukaan turvataitokasvatukseen esimerkiksi kotitehtävien avulla. Tunne- ja turvataitokasvatuksessa yhteistyö kodin, varhaiskasvatuksen, koulun ja harrastusyhteisöjen välillä on tärkeää. 

Toteutetaan lapsiläh­töisesti ikä- ja kehitystaso huomioiden

Niin tutkimusten kuin käytännön kokemuksien perusteella lasten turvallisuuden tunne on vahvistunut tunne- ja turvataitokasvatuksen avulla, kun he ovat kokeneet voivansa vaikuttaa tilanteisiin ja tietävät miten toimia. 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen menetelmät ovat lapsilähtöisiä, lasta osallistavia, yhteistoiminnallisia sekä lasten selviytymistä ja turvallisuuden tunnetta tukevia. Lapsilähtöisesti toimittaessa lähtökohtana on lasten ajankohtaiset kysymykset, kiinnostuksen kohteet ja omat kokemukset. Turvallisuuden tunnetta lisää, että aiheita käsitellään lasten ikä- ja kehitystason mukaisesti. 

Pienille lapsille opetetaan kehon osien nimeämistä, muistisääntö uimapukualueesta yksityisinä paikkoina, koskettamisen säännöt ja toimintaohjeet hankaliin tilanteisiin. Taidoissa korostuu myönteinen asenne itseä ja muita kohtaan, itsemääräämisoikeus ja omien ja toisen kehon kunnioittaminen. Nämä luovat pohjaa pitkäjänteiselle tunne- ja turvataitokasvatukselle ja myöhemmin opittavien taitojen omaksumiselle. Väkivalta ja sen uhka tulisivat helpommin ilmi ja ehkäistyä, jos lapset oppivat turvataidot jo ennen kouluikää. Taitoja tulee vahvistaa, ylläpitää ja laajentaa läpi lapsuuden ja nuoruuden ikä- ja kehitystason mukaisesti. 

Perustuu lapsen oikeuksiin ja opetus­suun­ni­telmiin 

Tunne- ja turvataitokasvatus mukailee YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita. Suomessa turvataitokasvatus sisältyy myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin vahvistaen mm. laaja-alaista osaamista (OPH 2014 & 2018b). Osa Suomen kunnista ja kaupungeista on lisäksi tehnyt lisäkirjauksia tunne- ja turvataitokasvatuksen osalta paikallisiin opetussuunnitelmiin. Esimerkiksi Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi kesäkuussa 2021 lisäkirjaukset tunne- ja turvataitokasvatuksen osalta Oulun paikallisiin esi- ja perusopetussuunnitelmiin.  

Suomessa tunne- ja turvataitokasvatuksen tueksi on tuotettu opetusmateriaaleja esim. Turvallinen Oulu -hankkeen tuottamat esi- ja perusopetuksen tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalit, jotka pohjautuvat muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaan Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaaliin. 

Turvallinen Oulu -hankkeen tuottamat opetusmateriaalit on julkaistu osoitteessa www.turvataitokasvatus.fi

LUE LISÄÄ TURVATAI­TO­KAS­VA­TUKSESTA

Väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelman kansikuva

Klikkaa kuvaa tai avaa tästä Väkivallaton lapsuus - Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025 (pdf)

MITÄ TURVATAIDOT OVAT?

Turvataidot ovat taitoja, joiden avulla lapsi oppii toimimaan vaaratilanteissa. Jokaiselle on selvää, että on opittava toimimaan oikein esimerkiksi tulipalon syttyessä ja hälytettävä viranomaisia apuun. Vastaavasti yhtä selvää pitäisi olla, että jokainen lapsi tietäisi, miten toimia tilanteessa, kun omaan älylaitteeseen tulee viestiä tai kuvia, joiden lähettäjä tai sisältö on outo. 

Turvataidot vahvistavat lasten ja nuorten kykyä tunnistaa uhkaavia tilanteita ja puolustaa itseään erilaisissa kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan tilanteissa. Parhaimmillaan lapsi ja nuori oppii puolustamaan myös muita sekä kohtelemaan muita kunnioittavasti. Turvataidot ovat omiaan vahvistamaan lasten ja nuorten itsetuntoa ja itsetuntemusta: ”olen hyvä näin ja olen hyvän kohtelun arvoinen, kenelläkään ole oikeutta kohdella minua huonosti”.

Turvataitoja vahvistamalla suojataan myös lasten ja nuorten mielenterveyttä, vahvistetaan heidän mahdollisuuksiaan selvitä elämän kolhuista sekä vahvistetaan heidän mahdollisuuksiaan rakentaa myönteisiä vuorovaikutus- ja ihmissuhteita.

TUNNE- JA TURVATAITOKASVATUS TIIVISTETTYNÄ

 • Vahvistaa itseluottamusta, itsetuntoa ja itsearvostusta

 • Edistää tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita 

 • Vahvistaa selviytymistaitoja turvallisuutta uhkaavien kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan tilanteisiin 

 • Vahvistaa digiturvataitoja ja taitoja toimia turvallisesti verkossa 

 • Rohkaisee kertomaan huolista turvalliselle aikuiselle 

 • Vahvistaa lasten taitoja pitää huolta itsestään ja rajoistaan kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan tilanteissa sekä lisää tietoa itsemäärämisoikeudesta 

 • Auttaa kunnioittamaan myös toisten rajoja ja itsemääräämisoikeutta 

 

TUNNE- JA TURVATAI­TO­KASVATUS ENNALTAEH­KÄISEE LAPSIIN KOHDISTUVAA KIUSAAMISTA, HÄIRINTÄÄ JA VÄKIVALTAA

LAPSELLE TÄRKEÄT TURVATAIDOT

 • Itsensä arvostaminen ja hyvä itsetunto

 • Omien rajojen ja yksityisyyden tunnistaminen ja niiden puolustaminen

 • Tietoisuus omasta itsemääräämisoikeudesta

 • Toisen itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden kunnioittaminen sekä muiden arvostaminen

 • Hyvän ja huonon kosketuksen sekä hyvän ja huonon salaisuuden tunnistaminen

 • Oman tahdon ja mielipiteen selkeää ilmaiseminen

 • Uhkaavien tilanteiden tunnistaminen ja tilanteissa toimiminen

 • Kyky kieltäytyä ja sanoa jämäkästi "ei" tai "lopeta"

 • Avun pyytäminen ja turvalliselle aikuiselle huolista kertominen

 • Turvallinen sosiaalisen median ja netin käyttö

OPETA TURVAOHJEET

 

Toripoliisi, jolla sylissä kyltti. Kyltissä lukee turvaohjeet: Sano ei, poistu tilanteesta, kerro turvalliselle aikuiselle!

TUNNE- JA TURVATAITOKASVATUS POHJAUTUU

Tunne- ja turvataitoja lapsille oppimateriaalin kansikuva

Klikkaa kuvaa tai avaa tästä Tunne- ja turvataitoja lapsille (THL) (pdf)

ESI- JA PERUSOPETUKSEN TUNNE- JA TURVATAITOKASVATUKSEN OPETUSMATERIAALIT

 


Klikkaa kuvaa tai avaa tästä esi- ja perusopetuksen tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalit
(Turvallinen Oulu-hanke)

SIVUN LÄHTEENÄ

Cacciatore, R., Porras, K. & Kalland, M. (2019). Turvallinen kehotunne- ja seksuaalikasvatus. Teoksessa: U. Korpilahti, H. Kettunen, E. Nuotio, S. Jokela, V.M. Nummi, & P. Lillsunde. (2019). Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020− 2025. S. 166-176. 

Kalland, M., Tenhunen, T., Andell, M., Ylenius-Lehtonen M., & Lajunen, K., Karjalainen, P., Cacciatore, R. & Porras, K. (2019). Turvataitokasvatus. Teoksessa: U. Korpilahti, H. Kettunen, E. Nuotio, S. Jokela, V.M. Nummi, & P. Lillsunde. (2019). Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020− 2025. S. 140-187. 

Lajunen, K., Ylenius-Lehtonen, M., & Andell, M. (2019). Tunne-ja turvataitoja lapsille. Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tenhunen, T., Andell, M. & Ylenius-Lehtonen, M. (2019). Turvataidoilla turvaa. Teoksessa U. Korpilahti, H. Kettunen, E. Nuotio, S. Jokela, V.M. Nummi, & P. Lillsunde. (2019). Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020− 2025. S. 152-166.