Turvataitokasvatuksen kehittäminen
Suomessa ja Oulussa

Turvataitokasvatusta on toteutettu eri puolilla Suomea jo useiden vuosikymmenten ajan. Kuten Oulussa, myös muualla Suomessa turvataitokasvatuksen kehittämis- ja jalkauttamistyö on käynnistynyt ilmi tulleiden lapsiin kohdistuneiden seksuaaliväkivaltatapausten myötä. Kotkassa paljastui 1990-luvun lopussa laaja lasten hyväksikäyttörengas ja vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi ja uhrien ja heidän läheistensä auttamiseksi lähdettiin kehittämään työvälineitä perustamalla moniammatillinen työryhmä. Kotkassa työ pohjattiin muun muassa kotimaiseen Skidikantti-ohjelmaan, englantilaiseen Kidscape-malliin sekä muihin ulkomaisiin lasten turvallisuutta vahvistaviin työtapoihin ja lapsilähtöisyyteen. (Lajunen ym., 2012, s. 15.)

Kotkan työryhmä aloitti vuonna 2002 yhteistyön Turun, Helsingin ja Jyväskylän seudulla olevia lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisten kanssa ja tämä turvataitokasvatuksen yhteistyöverkosto otti tavoitteekseen kehittää toimintamalleja ja oppimateriaaleja koulujen ja päivähoidon kasvatustyöhön. Kotkan turvatyöryhmä perehdytti muiden alueiden toimijoita omaan työmalliinsa ja heidän keittämäänsä Tenavien TurvaTaito-materiaalia kokeiltiin muualla hyvin kokemuksin. Materiaaleja kehitettiin edelleen havaittujen kehittämistarpeiden mukaisesti ja työn tuloksena julkaistiin Turvataitoja lapsille – turvataitokasvatuksen oppimateriaali sekä myös muita materiaaleja. (Lajunen ym., 2012, s. 15–16.)

Lainsäädännön uudistusten myötä, maailman muuttuessa ja tiedon lisääntyessä Stakesin 2005 julkaisemaa opetusmateriaalia uudistettiin. THL julkaisi teoksen Tunne- ja turvataitoja lapsille – Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali. (Lajunen ym., 2019, s. 9–10). THL julkaisi myös osana naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmaa Turvataitoja nuorille -oppaan erityisesti yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden hyödynnettäväksi, koska viranomaisten ja järjestöjen tapaamisessa huomattiin tarve tällaiselle materiaalille (Aaltonen 2012, s. 5).

 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun mallin kehittäminen

 

Oulussa tunne- ja turvataitokasvatusta lähdettiin edistämään voimallisesti Turvallinen Oulu -hankkeen myötä. Hanke käynnistyi Oulussa vuonna 2019 sen jälkeen, kun kaupungissa ilmi tulleet alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikosten sarjat vaikuttivat kaupungin yleiseen ilmapiiriin ja lisäsivät turvattomuuden tunnetta kaupunkilaisissa. Hankkeen päätavoite on ollut ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Oulussa ja sen aikana käynnistettiin seitsemän erillistä kehittämistoimenpidettä, joista yksi oli Lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen edistäminen​.

Oulussa turvataitokasvatuksen mallin suunnittelu käynnistettiin sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020–2025 esitettyjen turvataitokasvatukseen liittyvien toimenpiteiden mukaisesti. Lisäksi suunnittelussa huomioitiin valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteet sekä mm. WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja Lanzaroten sopimus.

Turvataitokasvatustyön tueksi päätettiin lähteä rakentamaan ikätasoisesti etenevät opetusmateriaalit, joiden pohjana päätettiin käyttää jo valtakunnallisesti olemassa olevia materiaaleja. Keskeisiksi lähdemateriaaleiksi muodostuivatkin jo edellä mainittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaali, Väestöliiton kehotunnekasvatukseen liittyvät materiaalit, Mannerheimin lastensuojeluliiton kokonaisuudet, Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja sekä Rovaniemen Hyvinvoinnin vuosikello -toimintamalli.

Tarkoituksena oli myös rakentaa toimia, joilla turvataitokasvatuksen osaamisen ja materiaalien lisäksi esi- ja perusopetusyksiköiden toimintakulttuuria ja rakenteita saadaan muutettua niin, että turvataitokasvatus saadaan integroitua sinne pysyväksi osaksi. Tämän työn lopputulokseen voit tutustua Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli -osiossa sekä Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraportissa.

 

Turvataitokasvatus tulevaisuudessa

 

Turvataitokasvatusta edistetään edelleen Suomessa monella taholla. STM:n julkaiseman Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020–2025 lisäksi turvataitokasvatus on mainittu myös Lanzaroten sopimuksen (Euroopan neuvoston yleissopimus Lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan) kansallisessa toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2022–2025.  Turvataitokasvatus tuodaan esiin sekä artiklaan 5 Lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rekrytointi, koulutus ja tietoisuuden lisääminen että artiklaan 6 Lasten koulutus liittyen. Turvallinen Oulu -hankkeessa kehitetty turvataitokasvatuksen malli nostetaan molemmissa yhteyksissä esimerkiksi käynnissä olevasta työstä. (Malja & October, 2022, s. 42, 47) THL on listannut turvataitokasvatuksen yhdeksi väkivallan ennaltaehkäisyn keinoksi ja Väestöliitto edistää turvataitokasvatusta osana kehotunnekasvatusta sekä muutoin. Monissa Suomen kunnista turvataitokasvatus on kirjattu osaksi opetussuunnitelmia.

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ei tunne kuntien tai maiden välisiä rajoja. Erityisesti digitaalisen maailman kehitys mahdollistaa lasten houkuttelun ja väkivallan kohdistamisen heihin mistä vain ja milloin vain. Näin suuren ja vakavan ongelman edessä meidän on tehtävä töitä yhdessä ja yhteistyössä. Avoimuuden hengessä Oulu haluaa jakaa kiinnostuneille kaiken tiedon ja työvälineet, joita täällä on tuotettu. Kaikki Oulussa tuotetut turvataitokasvatuksen materiaalit ovat vapaasti muiden toimijoiden käytettävissä ja joidenkin materiaalien painotiedostot ovat saatavilla, jotta halukkaat voivat painaa niitä itselleen. Kerromme myös mielellämme lisää täällä tehdystä työstä. Ole rohkeasti yhteydessä!

 

Lähdeluettelo

 

Aaltonen Jussi (2012). Turvataitoja nuorille. Opas 21, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-611-3

Lajunen Kaija, Andell Minna, Jalava Leena, Kemppainen Kaija, Pakkanen Marjo & Ylenius-Lehtonen Mirja (2012). Turvataitoja lapsille – Turvataitokasvatuksen oppimateriaali, Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Tampere 2012, 6. painos.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90799/URN_ISBN_978-952-245-796-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lajunen Kaija, Ylenius-Lehtonen Mirja, & Andell Minna (2019). Tunne- ja turvataitoja lapsille. Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-467-0

Marjo Malja & Martta October (toim.). (2022) Lanzaroten sopimus: Kansallinen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2025, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022:8.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8675-6

 

 

Sivulla käytetyt lähteet:

Lanzaroten sopimuksen kansallisen toimeenpanosuunnitelman kansilehden kuva.

Klikkaa kuvaa tai avaa tästä Lanzaroten sopimus – Kansallinen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2025 (pdf)

Tunne- ja turvataitoja lapsille -kansikuva.

Klikkaa kuvaa tai avaa tästä Tunne- ja turvataitoja -lapsille – Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali (pdf)

 

Turvataitoja nuorille -kansikuva.

Klikkaa kuvaa tai avaa tästä Turvataitoja nuorille – Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn (pdf)

Turvataitoja lapsille -kansikuva.

Klikkaa kuvaa tai avaa tästä Turvataitoja lapsille – Turvataitokasvatuksen oppimateriaali (pdf)